ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในตำบลศรีละกอ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร : 086-4662233
#ประกาศ ขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร : 086-4662233
#ประกาศ ขั้นตอนการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร : 086-4662233
ขออนุญาต ประขาสัมพันธ์ แจ้งผู้ให้บริการรถดูดส้วมหรือรถขนสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ติดต่อขอรับใบอนุญาต ก่อนให้บริการใน พื้นที่ ตำบลศรีละกอ ***หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท*** หากพบเห็น โปรดแจ้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ☎️โทร : 086-4662233
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้จัดทำกิจกรรม  โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” อบต.ศรีละกอ  ประจำปี 2567  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า ซื้อขายสินค้า ที่มาจากผลผลิตในชุมชน  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”   ครั้งแรก  ในวันศุกร์ที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2567    ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  และในครั้งถัดไป คือทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนขัตฤกษ์ก็ให้งดเปิดตลาดในวันนั้น  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  อำเภอห้วยแถลง  ท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลงและพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช    โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชน  หรือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสินค้าชุนชน  ประชาชนในตำบลศรีละกอ และพื้นที่ใกล้เคียง และได้รับเกียรติจากท่าน พงษ์ศักดิ์ ปิ่นศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอจักราช ประธานในพิธีเปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขยว
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567  หลักสูตร การทำขนมเค้กกล้วยหอมนึ่งและสาคูไส้หมู ขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิคผู้สูงอายุตำบลศรีละกอ  โดยท่านนายก ประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับความร่วมมือจาก นางสาวธนัยนันท์  ม่วงประทาย ข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการมาเป็นวิทยากรฝึกสอน การทำขนมในคร้ังนี้  
ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับ ชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
#ประกาศ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นะคะ มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับสูงถึงร้อยละ 40 ท่านสามารถโอนชำระภาษีออนไลน์ได้ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร : 086-4662233
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นะคะ มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับสูงถึงร้อยละ 40 ท่านสามารถโอนชำระภาษีออนไลน์ได้ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร : 086-4662233
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นกิจกรรม ฉีดวัค๙ีนโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำเครื่องจักรมาดำเนินการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลศรีละกอ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะปัญหากีดขวางการไหลของน้ำฤดูน้ำหลาก ปัญหาของผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการกีดขวางการไหลของน้ำ การสัญจรทางน้ำของประชาชน การตื้นเขินในแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ  
โครงการอบรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและโครงการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง  สำหรับผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ  ในวันที่  12  กันยายน  2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น  ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเจ้าหน้าที่  จำนวน  40  คน  ระหว่างวันที่  25-26 กรกฎาคม  2566  ณ  บ้านดินวังน้ำเขียว  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ดำเนินโครงการอปพร.รวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้  ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในตำบลศรีละกอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
การให้บริการ
บริการระบบสารสนเทศ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบตอบ EIT
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์